vislegis - kancelaria prawna

numer telefonu +48 505 007 316

adres email daria-wroblewska@wp.pl

Nękająca windykacja wierzytelności, czyli co wolno wierzycielowi?

divider

Coraz częściej słyszymy informacje na temat firm windykacyjnych, które w celu zaspokojenia należności. Stosują wobec dłużnika niezgodną z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami windykację. Działania wierzycieli przybierają wręcz postać „nękającej windykacji”, która polega na zastraszaniu dłużnika, wywieraniu silnej presji psychicznej, naruszaniu spokoju i miru domowego. Dłużnik w takiej sytuacji najczęściej czuje się bezsilny, jednak zupełnie niesłusznie. Takie działania wierzyciela mogą bowiem zostać zakwalifikowane przez sąd, jako naruszenie dóbr osobistych dłużnika.

W orzecznictwie sądowym ukształtował się – korzystny z punktu widzenia dłużników- pogląd, że podejmowanie czynności. Zmierzających do uzyskania przez wierzyciela zaspokojenia należności nie jest co prawda działaniem bezprawnym. Jednakże, gdy wiąże się z nękaniem lub zastraszaniem dłużnika, musi zostać ocenione, jako zawinione naruszenie dobór osobistych takich jak: godność, wolność, dobre imię, mir domowy, prywatność czy tajemnica korespondencji.

O przekroczeniu przez wierzyciela granic dozwolonych prawem działań w celu zaspokojenia należności zdaniem sądu świadczą: częste wizyty tzw. „windykatorów terenowych”. W miejscu zamieszkania dłużnika, ujawnienie informacji o zadłużeniu osobom trzecim. Podejmowanie czynności windykacyjnych w porze nocnej albo w dniach wolnych od pracy, a także intensywność i treść komunikatów kierowanych do dłużnika w formie pisemnej lub elektronicznej.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych natarczywą windykacją. Pokrzywdzonemu dłużnikowi przysługuje prawo do wystąpienia na drogę sądową z żądaniem zapłaty przez firmę windykacyjną stosownego zadośćuczynienia. Zatem dłużnik nie jest skazany na bezczynne tolerowanie działań windykacyjnych, które naruszają w sposób bezprawny jego dobra osobiste.

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje w pełni problematyki ochrony dóbr osobistych i nie stanowi porady prawnej. Zamieszczone w nim informacje mają wyłącznie charakter edukacyjny. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub szczegółowych informacji na temat wyżej poruszonego zagadnienia, proszę o kontakt z kancelarią.

kancelaria radcy prawnego Daria Wróblewska

divider