vislegis - kancelaria prawna

numer telefonu +48 505 007 316

adres email daria-wroblewska@wp.pl

Jak skutecznie uchylić się od zapłaty długu?

divider

Zastanawiasz się, czy możliwe jest skuteczne uchylenie się od zapłaty długu? Oczywiście!

Ogólne zasady przedawnienia roszczeń

Upływ okresu przedawnienia powoduje powstanie po stronie dłużnika prawa do uchylenia się od obowiązku zapłaty długu. Jednakże sam upływ terminu przedawnienia nie powoduje, że roszczenie wygasa. Roszczenie to wprawdzie nie korzysta z pełnej ochrony państwa, ponieważ nie może być przymusowo zrealizowane. Nadal jednak przedmiotowe roszczenie jest uznawane za istniejące, a wierzycielowi przysługuje prawo do wytoczenia powództwa obejmującego żądanie jego zapłaty. W takiej sytuacji, aby skutecznie uchylić się od obowiązku zapłaty, dłużnik musi podnieść zarzut przedawnienia, w następstwie czego sąd oddali powództwo. Bezczynność dłużnika natomiast wiązać się będzie z przegraniem sprawy.

Zatem należy pamiętać, że nastąpienie pełnych skutków przedawnienia zasadniczo poza upływem terminu przedawnienia wymaga ponadto podniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia.

Powyższa regulacja dotyczy roszczeń przysługujących osobom fizycznym wobec innych osób fizycznych, jak również roszczeń przysługujących konsumentom przeciwko przedsiębiorcom.

Zasady przedawnienia roszczeń w relacji przedsiębiorca – konsument

Zmiany dotyczące instytucji przedawnienia wprowadzone przez ustawodawcę w dniu 9 lipca 2018 r. zdecydowanie polepszyły sytuację konsumentów w relacji z przedsiębiorcami.

Przede wszystkim kluczowe znaczenie dla sytuacji konsumentów ma art. 117 § 2(1) Kodeksu cywilnego, który przewiduje, że po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi

W praktyce oznacza to, że wskutek przedawnienia roszczenie przysługujące przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi przekształca się w zobowiązanie naturalne. Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie wymaga podjęcia żadnych działań przez konsumenta. Konsekwencją przekształcenia roszczenia w zobowiązanie naturalne (niezupełne) jest brak możliwości jego przymusowej realizacji przez wierzyciela będącego przedsiębiorcą.

Podsumowując, w przypadku dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorcę, konsument jest zwolniony od „obowiązku” poniesienia zarzutu przedawnienia.

Przepis art. 117 § 2(1) Kodeksu cywilnego, stosuje się do:

  • roszczeń powstałych przed dniem 09 lipca 2018 r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych;
  • roszczeń przedawnionych, co do których do dnia 09 lipca 2018 r. nie podniesiono zarzutu przedawnienia.

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje w pełni problematyki przedawnienia i nie stanowi porady prawnej. Zamieszczone w nim informacje mają wyłącznie charakter edukacyjny. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub szczegółowych informacji na temat wyżej poruszonego zagadnienia, proszę o kontakt z kancelarią

kancelaria radcy prawnego Daria Wróblewska

divider